ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για πληρωμές με κάρτα.

25 Ιουλίου 2017 στις 18:00 μ.μ.

1. Η εταιρία “Ντάλης Αλέξανδρος» (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει Ερμού 26, Αίγιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τη παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

2.Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 13 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, oι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχουν στο διαγωνισμό η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται και δε θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα διαφορετικά η συμμετοχή θα ακυρώνεται.

3. Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας: Τριάντα (15) ημέρες και αρχίζει από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 25/07/2017 και θα λήξει την Τρίτη 08/08/2017, στις 18:00 μ.μ. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας www.facebook.com/dalisleather

4. Διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στον ιστότοπο https://www.facebook.com/dalisleather. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει κάνει “like” στη σελίδα https://www.facebook.com/dalisleather ή στην κοινοποίηση του διαγωνισμού και “share” την κοινοποίηση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποδεχτούν τους όρους της εφαρμογής για να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

5. Το δώρο του Διαγωνισμού: Είναι: “Σανδάλια Δερμάτινα Model 17-15, χρώμα φυσικό & Σανδάλια Δερμάτινα Model 4-15, χρώμα φυσικό, Κατασκευαστής Κούρος”. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών αντικατάστασης ή ανταλλαγής τους με χρήματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Ο νικητής του δώρου που αναφέρεται ως ανωτέρω, θα αναδειχθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Τρίτη 08/08/2017, στις 18:00 μ.μ.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στη σελίδα του στοwww.facebook.com/dalisleather Η ανάρτηση θα αναφέρει μόνο το όνομα του νικητή (User Names) και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών. Επίσης, ο νικητής του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί, με την αποστολή σχετικού μηνύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή που έχει δηλώσει στο facebook. Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον νικητή του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν απαντήσει εντός χρονικού διαστήματος 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του σχετικού γραπτού μηνύματος, για οποιοδήποτε λόγο ή στην περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, ή αρνηθεί να κάνει αποδοχή του δώρου, σύμφωνα με την περιγραφή των όρων, χάνει οριστικά το δικαίωμά του Δώρου, το οποίο μεταβιβάζεται αυτόματα στον επιλαχόντα της κλήρωσης. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, είναι οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Είναι σύμφωνη με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, έχει υποβληθεί σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή, δεν αποτελεί απάτη ή αθέμιτη παρεμβολή του συμμετέχοντα ή τρίτου σύμφωνα με την κρίση του Διοργανωτή και έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του, εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή τους οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή και χρήση εν γένει της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω του Διαδικτυακού τόπου. Έτσι, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς λόγους τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες σχετικές με την απονομή του δώρου.

8. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, όπως δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου.

9. Προσωπικά Δεδομένα : Ο Διοργανωτής θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Μετά την απονομή του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.